Cam Ta

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Này hồn con dâng hiến, tình mến như.....
 Đào Trung
 Con biết lấy gì, con biết lấy gì, cảm mến....
 Kim Long
 Con dâng lên Ngài, lời cảm mến vô biên....
 Dao Kim
 Con dâng lên Ngài, lời cảm mến vô biên....
 Dao Kim
 Đoàn con cất tiếng ngợi khen, tán dương danh Ngài.....
 Đinh Công Huỳnh
 Hồng ân Thiên Chúa bao la......
 Hải Linh
 Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên.....
 Thiên Ân
 Những ân tình Chúa dành cho con, qua dư đầy.........
 Phùng Minh Mẫn
 Những ân tình Chúa dành cho con, quá dư đầy.....
 Phùng Minh Mẫn
 Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa....
 Vũ Đình Trác và Hải Linh
 Ôi ân huệ thánh thiêng tuyệt vời, tình yêu Chúa....
 Ân Đức
 Hồng ân Chúa, xuống như mưa.......
 Thế Thông
 Hồng ân Chúa, xuống như mưa.......
 Thế Thông
 Tình yêu của Chúa, như tiếng mẹ ru......
 Ngọc Linh