Cha Me

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Xin cảm tạ Cha xin cảm ơn Trời, đã ban cho....
 Phanxicô
 Xin Chúa í a chúc lành, cho đời cha mẹ.....
 Phanxicô
 Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn.....
 Phanxicô
 Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào....
 Hải Linh
 Ơn cha như thái dương cao bao tầng, ngoài...
 
 Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che....
 Nguyễn Duy
 Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu........
 Cao Huy Hoàng