Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Ta ra đi đem tin mừng Nước Trời......
 Từ Duyên
 Ra về lòng ta sướng vui, vì lời Chúa....
 Sơn Dương
 Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban.....
 Đinh Công Huỳnh
 Con muốn cất cao bài ca cảm tạ.......
 Hải Châu
 Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa....
 Thy Yên
 Xin sai chúng con lên đường loan truyền.....
 Nguyễn Duy
 Thánh lễ xong rồi con cảm tạ ơn Chúa nhiều....
 Đinh Dũng và Đinh Công Huỳnh
 Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là....
 Thành Tâm
 Thánh lễ đã hết chúng con ra về...
 
 Chúng con xin tạ ơn, Chúa uy quyền toàn năng...
 
 Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.....
 Trầm Hương
 Ra về trong hy vọng và mừng vui ......
 Nguyễn Duy
 Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi ........
 
 Anh em hãy đi bốn phương xa vời, loan báo Tin Mừng.....
 Quang Uy
 Tạ ơn Chúa thương đoàn con thế trần............