Mua Giang Sinh

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor     Đã Được Hòa Âm Hoặc/Và Có Người Trình Bày

  Nhập Lễ
  Đáp Ca
  Dâng Lễ
  Rước Lễ
  Kết Lễ
 Trong Máng Cỏ Đơn Sơ