Sinh Hoat Vao Doi

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi......
 
 Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình.....
 Tiến Lộc
 Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời.....
 Hoàng Đức
 Nhịp nhàng chân bước ta nào song hành.......
 Thành Tâm
 Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.....
 Trầm Hương