Altos
          
Bè Trưởng: Hoàng Anh
Mỹ Anh
Trần Liên
Kim Liên
Phương Dung
Xuân Hồng
Thụy Hiền
Hồng Tiên
Bùi Trang
         
Basses
           
Bè Trưởng: Quang Đạm
Trần Ðịnh
Trung Hiếu
Cao Hưng
Huỳnh Hưng
Minh Nhật
Phan Phi
Minh Tân
Nguyễn Tấn
Dương Thiện
Văn Thọ
Tạ Uy
           
Tenors
           
Bè Trưởng: Phan Trung Phương
Kim Anh
Vũ Dũng
Văn Hùng
Minh Hùng
Anh Lâm
Vũ Linh
Lương Luận
Cao Nhật
Nguyễn Phát
Anh Quang
Lê Thăng
Ngọc Tiến
          
Sopranos
           
Bè Trưởng: Nguyễn Trang
Nguyễn Ánh
Phạm Anh
Huỳnh Hà
Nguyễn Hằng
Nguyễn Hạnh
Mai Hương
Nguyễn Hương
Hoài Lam
Trúc Ly
Chị Loan
Nguyễn Nga
Chị Ngọc
Chị Pauline
Thu Phương
Kim Thúy
Thanh Thúy
Chị Thanh
Phương Trang (T1)
Thục Trinh
Minh Tú
Ðinh Tuyết
Trương Tuyết
Thúy Vy
          
Others
           
Conductor: Phạm Hoàng
Pianist: Lê Minh
Guitar Bass: Thiên Quy
Drum: Huỳnh Hiệp
Hoàng Anh
Phạm Anh
Mỹ Anh
Nguyễn Ánh
Kim Anh
Bùi Châu
Phương Dung
Vũ Dũng
Quang Ðạm
Trần Ðịnh
Thúy Vy
Mai Hương
Trung Hiếu
Thụy Hiền
Huỳnh Hà
Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hằng
Ngọc Hân
Thụy Hiền
Huỳnh Hiệp
Huỳnh Hiệp
Phạm Hoàng
Xuân Hồng
Minh Hùng
Văn Hùng
Nguyễn Hương
Cao Hưng
Huỳnh Hưng
Hoài Lam
Trần Liên
Vũ Linh
Kim Loan
Văn Luận
Trúc Ly
Kim Liên
Lê Minh
Nguyễn Nga
Chị Ngọc
Cao Nhật
Minh Nhật
Pauline - Phương
Nguyễn Pauline
Nguyễn Phát
Hoàng Phong
Chị Phương
Thu Phương
Anh Phuong
Trung Phương
Thiên Quy
Minh Tân
Nguyễn Tấn
Lê Thăng
Chị Thanh
Dương Thiện
Văn Thọ
Kim Thúy
Thanh Thúy
Hồng Tiên
Ngọc Tiến
Bùi Trang
Nguyễn Trang
Phương Trang
Minh Tú
Đinh Tuyết
Thục Trinh
Minh Tú
Trương Tuyết
Đinh Tuyết
Tạ Uy
Anh Quang
Anh Lâm
Phan Phi