Bộ Lễ

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

 Tác Giả
 Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa
 Nguyễn Văn Trinh
 Thành Tâm
 Mỹ Sơn
 Kim Long
 Kim Long
 
 Amen
 Marty Haugen